Hashtag Teacher

120 results

การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

เรียนรู้การรักษาสมดุลชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals เชื่อมโยงกับสมดุลชีวิต 7 ด้าน และการเข้าใจธรรมชาติของนัก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู
Starfish Academy

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
2939 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
intermediate
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz

วิธีการออกแบบบทเรียนสำหรับคอร์สของ StarfishLabz.com ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับนักกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz
Starfish Academy

การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz

Starfish Academy
2154 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

การเรียนรู้เรื่องพืชสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

Starfish Academy
Starfish Academy
ตะลุยอาณาจักรพืชดอก
Starfish Academy

ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

Starfish Academy
7010 ผู้เรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

การเรียนรู้เรื่อง ชะลอการตัดสินนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น เพื่อชะลอการตัดสิน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน
Starfish Academy

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

Starfish Academy
5084 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร

ภาวะผู้นำ จำเป็นที่จะต้องสร้างและปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อโตขึ้นมาจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพราะคำว่าภาวะผู้นำ แม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
5416 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เรียนรู้ STEM Education

ถ้าพูดถึงสะเต็มศึกษาผู้สอนทั้งหลายอาจมีความกังวลกับการนำสะเต็มศึกษาเข้ามาสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ดังนั้นบทเรียนนี้ผู้เรีย ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เรียนรู้ STEM Education
Starfish Academy

เรียนรู้ STEM Education

Starfish Academy
5950 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ สมรรถนะตามวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เน้นการทำกิจกรร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย
Starfish Academy

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
10785 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

การสร้างการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปกครองในการพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนและบ้านเพื่อเพิ่มป ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่
Starfish Academy

ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

Starfish Academy
6225 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

การเรียนรู้เรื่อง แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), เทคนิคการสอน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning
Starfish Academy

สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
2232 ผู้เรียน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นก็มีควา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา
Starfish Academy

การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา

Starfish Academy
3286 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สุขภาพเด็กวัยเรียนสำคัญอย่างไร

การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กในวัยเรียนที่ครูและผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ พร้อมนำไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับเด็ก ในด้านก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สุขภาพเด็กวัยเรียนสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

สุขภาพเด็กวัยเรียนสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
1725 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

นิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร

นิทานอาจเล่าโดยมีภาพประกอบ ใช้วาจาหรือเล่าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆประกอบก็ได้ การเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมื ...

Starfish Academy
Starfish Academy
นิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร
Starfish Academy

นิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร

Starfish Academy
1393 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

การจัดกิจกรรมเรื่องแรงกับเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านการเล่น

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร
Starfish Academy

สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

Starfish Academy
1796 ผู้เรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน (project) เป็นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
2634 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

คณิตศาสตร์ ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านปลาดาว จะได้เรียนรู้จำนวนและตัวเลขซึ่งประกอบด้วยการนับ อ่าน เขียน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
คณิตศาสตร์ ฉบับบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

คณิตศาสตร์ ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
8592 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
3182 ผู้เรียน