99 results

ห้องเรียนแห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในศต ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนแห่งอนาคต
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

ห้องเรียนแห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
3541 ผู้เรียน

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม กา ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
8262 ผู้เรียน

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้การรักษาสมดุลชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals เชื่อมโยงกับสมดุลชีวิต 7 ด้าน และการเข้าใจธรรมชาติของนัก ...

ความสุข ทักษะการเรียนรู้ จิตวิทยา
สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู
นางสาวจริญญ์วรธ กตัญญู
นางสาวจริญญ์วรธ  กตัญญู

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
Starfish Academy
2431 ผู้เรียน

การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Intermediate
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

วิธีการออกแบบบทเรียนสำหรับคอร์สของ StarfishLabz.com ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับนักกา ...

สื่อการเรียนการสอน ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ สื่อออนไลน์
การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz
ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

การออกแบบบทเรียนสำหรับ StarfishLabz

Starfish Academy
Starfish Academy
1803 ผู้เรียน

ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การเรียนรู้เรื่องพืชสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ พืช
ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

ตะลุยอาณาจักรพืชดอก

Starfish Academy
Starfish Academy
6399 ผู้เรียน

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

การเรียนรู้เรื่อง ชะลอการตัดสินนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น เพื่อชะลอการตัดสิน ...

การตัดสินใจ พฤติกรรม ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน
นายนภดล บุตรสาทร
นายนภดล บุตรสาทร

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
4368 ผู้เรียน

ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำ จำเป็นที่จะต้องสร้างและปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อโตขึ้นมาจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพราะคำว่าภาวะผู้นำ แม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆแ ...

พัฒนาการ วินัยเชิงบวก Teacher
ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร

ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
3999 ผู้เรียน

มารู้จัก STEM Education กันเถอะ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การรู้จักตนเอง

ถ้าพูดถึงสะเต็มศึกษาผู้สอนทั้งหลายอาจมีความกังวลกับการนำสะเต็มศึกษาเข้ามาสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ดังนั้นบทเรียนนี้ผู้เรีย ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ปฐมวัย บทบาทครู
มารู้จัก STEM Education กันเถอะ

มารู้จัก STEM Education กันเถอะ

Starfish Academy
Starfish Academy
4978 ผู้เรียน

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ สมรรถนะตามวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เน้นการทำกิจกรร ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ปฐมวัย การจัดประสบการณ์
พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
8959 ผู้เรียน

Tags

บูรณาการ เทคนิคการสอน ปฐมวัย ประถมศึกษา ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล Active learning ประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่21 เทคโนโลยี นวัตกรรม ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ แอพพลิเคชัน แก้ปัญหา ทักษะการคิด กระบวนการคิด กิจกรรมสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของครู โค้ดดิ้ง ดิจิทัล สื่อการเรียนการสอน การประเมิน ความสุข ทักษะการเรียนรู้ จิตวิทยา ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ สื่อออนไลน์ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ พืช การดำรงชีวิต การตัดสินใจ พฤติกรรม พัฒนาการ วินัยเชิงบวก บทบาทครู กิจกรรม บทบาทผู้ปกครอง พัฒนาการด้านอารมณ์