การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างไร

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กทั้งสี่ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

เรียนรู้เรื่อง รู้จักกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง จังหวะ และดนตรีที่ใช้ประกอบ มาประกอบในการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กทั้งสี่ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอีกด้วย ครูและผู้ปกครองสามารถที่จะกระตุ้นและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ทุกเวลา ทุกสถานที่โดยผ่านการทำกิจกรรม

Learning Outcomes

รู้จักกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงดีอย่างไร

บทบาทครูและผู้ปกครองในกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง

สนุกกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง

รู้จักกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงดีอย่างไร

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงดีอย่างไร

บทบาทครูและผู้ปกครองในกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง

บทบาทครูและผู้ปกครองในกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง

สนุกกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง

สนุกกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง