Booster สุขภาพกายสำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)

คอร์สนี้จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงและเข้าใจการสร้างสุขภาพกายที่ดีสำหรับเด็กประถมศึกษา เพราะสุขภาพกายมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

เรียนรู้เรื่อง Know:ความสำคัญของสุขภาพกาย หน้าตาของสุขภาพกายที่ดี ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้จะเหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นครู พ่อแม่ นักการศึกษาที่สนใจศึกษาความรู้เรื่องสุขภาพกายของเด็ก และเทคนิคดีๆ จากนักจิตวิทยา ซึ่งภายในคอร์สจะทำให้ผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ถึงหน้าตาของสุขภาพกายที่ดี ความสำคัญของสุขภาพกายวิธีการสังเกต และสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพกายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงเทคนิคการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก อีกทั้งยังได้เรียนรู้พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

Learning Outcomes

Know:ความสำคัญของสุขภาพกาย หน้าตาของสุขภาพกายที่ดี

Check: วิธีการสังเกต สุขภาวะกายที่ดี

TEACH: จะสอนเด็กเรื่องนี้อย่างไรดี

BUILD: รวมเทคนิคสร้างสุขภาพกายให้เด็ก

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

20.04.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Know:ความสำคัญของสุขภาพกาย หน้าตาของสุขภาพกายที่ดี

Know:ความสำคัญของสุขภาพกาย หน้าตาของสุขภาพกายที่ดี

Check: วิธีการสังเกต สุขภาวะกายที่ดี

Check: วิธีการสังเกต สุขภาวะกายที่ดี

TEACH: จะสอนเด็กเรื่องนี้อย่างไรดี

TEACH: จะสอนเด็กเรื่องนี้อย่างไรดี

BUILD: รวมเทคนิคสร้างสุขภาพกายให้เด็ก

BUILD: รวมเทคนิคสร้างสุขภาพกายให้เด็ก