เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้แอปพลิเคชันจะช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็วในการวัดผล ลดภาระงานเอกสาร ผู้สอนและผู้เรียนทราบผลการทดสอบได้ทันที เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลด้าน ความรู้ ทักษะ และคุณลักษะของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับในยุคยุคดิจิทัลช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน

Learning Outcomes

ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

วิธีประเมินผลแบบปรนัยด้วย Plickers

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

สร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย Google form

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

0:30 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

ประเมินผลแบบปรนัยด้วย Plickers

ประเมินผลแบบปรนัยด้วย Plickers

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ประเมินผลแบบปรนัยด้วย Plickers
สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

สร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย Google form

สร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย Google form