Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

September 23rd, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

กิจกรรม WORKSHOP ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset นี้จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เราได้ตั้งเป้าหมายในชีวิต ทำให้เรารู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร ต้องการสิ่งใดและทำอย่างไรถึงจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นประสบความสำเร็จ รวมถึง Mindset แบบไหนที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้า และอะไรเป็นสาเหตุที่ฉุดรั้งชีวิตของเราอยู่ เราจะสลัดสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตเราอยู่นั้นออกไปได้อย่างไร ในกิจกรรมนี้จะมีคำตอบให้กับทุกคน

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 83
ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset
เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

September 23rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

“เสริมแรงทางบวก สร้างวินัยด้วยเสียงเพลง” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์มากยิ่งขึ้น ครูใช้เสียงเพลงแทนการออกคำสั่ง นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยฟังจากเสียงเพลง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้ยินเพลงมาร์ชโรงเรียน นักเรียนจะรีบวิ่งมาเข้าแถวอย่างรวดเร็ว โดยครูไม่ต้องประกาศเรียก เมื่อได้ยินเพลงมาแปรงฟันกันเถอะ นักเรียนจะนำแก้วน้ำ แปรงฟัน มาเข้าแถวเป็นรูปตัว U แล้วนั่งลงแปรงฟันตามที่เพลงบอก นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำ ส่งผลให้มีระเบียบวินัย เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแยกพฤติกรรมที่เป็น“คุณธรรม” กับ “จริยธรรม” ได้ถูกต้องและได้แนวทาง / วิธีการการสร้างวินัยด้วยเสียงเพลงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเอง

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 90
เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

Workshop ที่ผ่านมา

ชวนพ่อแม่นั่งคุย เมื่อลูกอยากเป็น Creator

ชวนพ่อแม่นั่งคุย เมื่อลูกอยากเป็น Creator

March 31st, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ชวนพ่อแม่นั่งคุย เมื่อลูกอยากเป็น Creator
เทคนิคการดูแลสุขภาพกายใจ

เทคนิคการดูแลสุขภาพกายใจ

March 30th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิคการดูแลสุขภาพกายใจ
สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม
5.0

สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม

March 25th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย ”Creative Classroom” ห้องเรียนสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม
“สิทธิเด็ก” เรื่องของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม
4.9

“สิทธิเด็ก” เรื่องของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม

March 25th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

“สิทธิเด็ก” เรื่องของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม
การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”
4.9

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”
เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

March 16th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ