Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ

Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ

ผ่านไปแล้ว
September 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
จะเด็กหรือผู้ใหญ่ ใครๆ ก็ชอบเล่นเกม แบ่งปันเทคนิคการสร้างเกม และนำเกมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อีกเครื่องมือที่ครูยุคใหม่ไม่ควรพลาด เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 10.09.2022

ดร.ศันสนีย์
ดร.ศันสนีย์
Written by: 10.09.2022

ได้รับความรู้เรื่องการออกแบบและการเลือกใช้เกมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุเป็นสำคัญ ส่วนความบันเทิงเป็นส่วนเสริมแรงจูงใจของผู้เรียน การเข้าอบรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจในการนำเกมมาช่วยการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะ ขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะ

ปราณี
ปราณี
Written by: 10.09.2022

เรียนรู้เกี่ยวกับ GBL สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

Ben May
Ben May
Written by: 10.09.2022

รวีวรรณ
รวีวรรณ
Written by: 10.09.2022

ชอบและสนุกสนาน นำgame based ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตัวเองได้จริง

นางสาวประวรรณี
นางสาวประวรรณี
Written by: 10.09.2022

อภิญญา
อภิญญา
Written by: 10.09.2022

นางสาวอภิรดี
นางสาวอภิรดี
Written by: 10.09.2022

วิภาวี
วิภาวี
Written by: 10.09.2022

จิตตากานต์
จิตตากานต์
Written by: 10.09.2022

การใช้เกมประกอบการเรียนรู้

พิชชานันท์
พิชชานันท์
Written by: 10.09.2022

วิมล
วิมล
Written by: 10.09.2022

มุทิตา
มุทิตา
Written by: 10.09.2022

ทดลองใช้เกมกับนีกเรียน

วรรณกร
วรรณกร
Written by: 10.09.2022

อำภา
อำภา
Written by: 10.09.2022

Teacher Aris
Teacher Aris
Written by: 10.09.2022

เป็นประโยชน์มากๆค่ะ

ปุณ
ปุณ
Written by: 10.09.2022

สุภาวดี
สุภาวดี
Written by: 10.09.2022

อยากให้สอนให้หลากหลาย และละเอียดมากๆเลยค่ะ

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 10.09.2022

ดีมากค่ะ ชอบๆ

นางทิตยา
นางทิตยา
Written by: 10.09.2022

การสอนรูปแบบเกม