Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active learning

Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active learning

ผ่านไปแล้ว
September 3rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนแบบ Active การกำหนดและสังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ซึ่งแสดงถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และแนวทางการใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

weerapan
weerapan
Written by: 03.09.2022

San Junior
San Junior
Written by: 03.09.2022

ศิรินพัชญ์
ศิรินพัชญ์
Written by: 03.09.2022

การประเมินสมารรถนะผู้เรียน โดยใช้ starfish class นำไปใช้ประเมินนักเรียนได้จริง

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 03.09.2022

เทคนิคการสอน

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
Written by: 03.09.2022

นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์
Written by: 03.09.2022

นางสาวขวัญตา
นางสาวขวัญตา
Written by: 03.09.2022

ได้เพิ่มนักเรียน ได้ความรู้ในการอบรมมากมาย

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 03.09.2022

ศุภกร
ศุภกร
Written by: 03.09.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 03.09.2022

-

koi jung ka
koi jung ka
Written by: 03.09.2022

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 03.09.2022

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 03.09.2022

บุณยาพร
บุณยาพร
Written by: 03.09.2022

นางเพ็ญจันทร์
นางเพ็ญจันทร์
Written by: 03.09.2022

นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปปรับใช้ในห้องเรียน

ชมลพร
ชมลพร
Written by: 03.09.2022

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 03.09.2022

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ Starfish class

นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณัฐธิดา
Written by: 03.09.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 03.09.2022

เยี่ยมเลยค่ะ

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 03.09.2022

แนวทางการประเมินผู้เรียน