การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

ผ่านไปแล้ว
August 13th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน ทั้ง 5 กิจกรรม
1.กิจกรรมจิตจดจ่อ 2.กิจกรรม Brain gym 3.กิจกรรม Body scan 4.กิจกรรมโยคะ 5.กิจกรรมเดินกำกับสติ
เพื่อบูรณาการในการจัดประสบการณ์ และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข ห้องเรียนที่อ่อนโยน ห้องเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 13.08.2022

รู้จักวิธีทำกิจกรรมต่างๆ

ธิดา
ธิดา
Written by: 13.08.2022

ให้เด็กมีใจจดจ่อสงบนิ่งสนใจที่จะทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างมีความสุขได้อย่างเหมาะสมกับวัยค่ะ

พิมลรัตน์
พิมลรัตน์
Written by: 13.08.2022

การสร้างบรรยากาศศในชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรม๗ิตศึกษา

แอ๊ด
แอ๊ด
Written by: 13.08.2022

การดูแลเด็กปฐมวัย ให้เด็กมีพัฒนาการโดยผ่านกระบวนการค่างๆที้วิทยากรให้ความรู้

น.ส.กนกรัตน์
น.ส.กนกรัตน์
Written by: 13.08.2022

น.ส.วนิดา
น.ส.วนิดา
Written by: 13.08.2022

นางวไลพร
นางวไลพร
Written by: 13.08.2022

น.ส.กรรณิการ์
น.ส.กรรณิการ์
Written by: 13.08.2022

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 13.08.2022

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 13.08.2022