Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

ผ่านไปแล้ว
July 30th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
- การจัดการเรียนรู้แบบ Active อย่างไรจึงจะได้ผล
- ทักษะที่จำเป็นที่ครูต้องโค้ชให้กับนักเรียน
- การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน
- การให้ผลสะท้อนกลับที่ช่วยพัฒนานักเรียน

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
นายตะวัน แสงทอง

นายตะวัน แสงทอง

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 30.07.2022

Teacher Aris
Teacher Aris
Written by: 30.07.2022

ได้รับความรู้ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน

นางสาวธัญพัฒน์
นางสาวธัญพัฒน์
Written by: 30.07.2022

ได้รับประโยชน์มากค่ะ

wansaeng
wansaeng
Written by: 30.07.2022

Thank you so much

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 30.07.2022

Suneerat
Suneerat
Written by: 30.07.2022

นางสาวอนงค์
นางสาวอนงค์
Written by: 30.07.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 30.07.2022

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน

นางผุสดี
นางผุสดี
Written by: 30.07.2022

ได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมกับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น

Kaneng
Kaneng
Written by: 30.07.2022

1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Active Learning 2. ได้เรียนรู้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่วิทยากรจัดอบรม 3. จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดกับการจัดการเรียนการสอน

กานดา
กานดา
Written by: 30.07.2022

นำไปปรับใช้กับสถานการณ์ตรงหน้า

บุณยนุช
บุณยนุช
Written by: 30.07.2022

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้ในห้องเรียน

ธันยธรณ์
ธันยธรณ์
Written by: 30.07.2022

Kwanjai
Kwanjai
Written by: 30.07.2022

ได้กลวิธีในการสอนมากขึ้น

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 30.07.2022

ได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

วรันธร
วรันธร
Written by: 30.07.2022

b.b
b.b
Written by: 30.07.2022

ดีมาก

ภัควรินทร์
ภัควรินทร์
Written by: 30.07.2022

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

รัตชนก
รัตชนก
Written by: 30.07.2022

ดีมากๆ / ยอดเยี่ยมคะ

ปิ่นอยุภากร
ปิ่นอยุภากร
Written by: 30.07.2022

ได้รับความรู้มากมายและเป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน