Starfish Academy
Starfish Academy

TSQP1 Internal Coach Workshop รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง 2563 ผ่านไปแล้ว

November 13th, 2020
14:30 - 17:30
StarfishAcademy

พบกับกิจกรรม Internal Coach Workshopติดอาวุธ เพิ่มทักษะ ด้วยเครื่องมือครูศตวรรษที่21 เพื่อพัฒนาโค้ชภายในสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ zoom ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นี้ค่ะ

Share: