TSQP1 Internal Coach Workshop รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง 2563

TSQP1 Internal Coach Workshop รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง 2563

ผ่านไปแล้ว
November 13th, 2020
14:30 - 17:30
StarfishAcademy
พบกับกิจกรรม Internal Coach Workshopติดอาวุธ เพิ่มทักษะ ด้วยเครื่องมือครูศตวรรษที่21 เพื่อพัฒนาโค้ชภายในสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ zoom ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นี้ค่ะ
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|