Starfish Academy
Starfish Academy

แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู ผ่านไปแล้ว

July 9th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

กระตุกความคิด กับภารกิจสร้างแผนที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Product หรือ Performance) รวมไปถึงการอภิปราย สร้างสรรค์ Powerful pedagogy 8 ตัวชี้วัด และสะท้อนคิดจากกรณีตัวอย่าง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 09.07.2022

แผนการสอน

weerapan
weerapan
Written by: 09.07.2022

นางสาวพิรญาณ์
นางสาวพิรญาณ์
Written by: 09.07.2022

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 09.07.2022

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 09.07.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 09.07.2022

-

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 09.07.2022

สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนได้

ชนกนาถ
ชนกนาถ
Written by: 09.07.2022

ปาลิตา
ปาลิตา
Written by: 09.07.2022

ข้อแนะนำดีๆในการสอน

นุชรี
นุชรี
Written by: 09.07.2022

รัตตนา
รัตตนา
Written by: 09.07.2022

นางสาวจิราพร
นางสาวจิราพร
Written by: 09.07.2022

กิจกรรมที่ดีมากคะ

กันติทัต
กันติทัต
Written by: 09.07.2022

นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณัฐธิดา
Written by: 09.07.2022

นายทนัญชัย
นายทนัญชัย
Written by: 09.07.2022

Geegee Jill Zoey
Geegee Jill Zoey
Written by: 09.07.2022

Yang
Yang
Written by: 09.07.2022

-

ปาริฉัตต์
ปาริฉัตต์
Written by: 09.07.2022

เทคนิคการออกแบบการสอนและแผนการสอน

หฤทัย
หฤทัย
Written by: 09.07.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 09.07.2022