Live สดบทไม่มี ep.3 ‘Green Screen กับห้องแห่งความลับ

Live สดบทไม่มี ep.3 ‘Green Screen กับห้องแห่งความลับ

ผ่านไปแล้ว
February 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
แชร์เทคนิคการใช้Green Screen กับการสอนออนไลน์ พร้อมบอกวิธีการทำ การตั้งค่าผ่าน Zoom เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นันทยา
นันทยา
Written by: 19.02.2022

ชนันท์ธิพัฒน์
ชนันท์ธิพัฒน์
Written by: 19.02.2022

นำไปปรับใช้ได้จริง

วัชระพงษ์
วัชระพงษ์
Written by: 19.02.2022

อาสมี
อาสมี
Written by: 19.02.2022

อยากให้มีกิจกรรมนี้อีก

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 19.02.2022

Leelee
Leelee
Written by: 19.02.2022

มีควาน่าสนใจมาก

กัญญา
กัญญา
Written by: 19.02.2022

ทัศนันท์
ทัศนันท์
Written by: 19.02.2022

Sommai yimthanom
Sommai yimthanom
Written by: 19.02.2022

แบบทดสอบยากมากครับสำหรับคนหัดใช้โปรแกรมซูม

ปิยะดา
ปิยะดา
Written by: 19.02.2022

ได้ความรู้เยอะมากจากเทคนิคต่างๆ

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 19.02.2022

ได้นำความรู้ไปปรับได้ใช่จริงค่ะ

นางสาวมณีรัตนา
นางสาวมณีรัตนา
Written by: 19.02.2022

ได้รับความรู้ดีมากค่ะ

ไพลิน
ไพลิน
Written by: 19.02.2022

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 19.02.2022

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 19.02.2022

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 19.02.2022

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 19.02.2022

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 19.02.2022

กิจกรรมดีค่ะ

หนูเล็ก
หนูเล็ก
Written by: 19.02.2022

ได้ความรู้เพิ่มการใช้ Green screen นำไปใช้กับการสอนสื่อต่างๆได้

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 19.02.2022