Live สดบทไม่มี ep.3 ‘Green Screen กับห้องแห่งความลับ

Live สดบทไม่มี ep.3 ‘Green Screen กับห้องแห่งความลับ

ผ่านไปแล้ว
February 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
แชร์เทคนิคการใช้Green Screen กับการสอนออนไลน์ พร้อมบอกวิธีการทำ การตั้งค่าผ่าน Zoom เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 19.02.2022

นางสาววรรณภา
นางสาววรรณภา
Written by: 19.02.2022

นางดรุณี
นางดรุณี
Written by: 19.02.2022

Jedsadintorn
Jedsadintorn
Written by: 19.02.2022

wansaeng
wansaeng
Written by: 19.02.2022

เล่นเกมสนุกสนานมาก แต่เวลาในการทำความเข้าใจกับฝึกทดลองใช้น้อยไปนิด

วิมล
วิมล
Written by: 19.02.2022

นางสุพัตรา
นางสุพัตรา
Written by: 19.02.2022

นำไปใช้จัดการสอนช่วงออนไลน์

ปุณ
ปุณ
Written by: 19.02.2022

สุทัพย์
สุทัพย์
Written by: 19.02.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 19.02.2022

นำไปฝึกใช้ ทบทวน ต่อยอด

สิริณัฏฐวี
สิริณัฏฐวี
Written by: 19.02.2022

พิยดา
พิยดา
Written by: 19.02.2022

เยี่ยมมากค่ะ

ใกล้รุ่ง
ใกล้รุ่ง
Written by: 19.02.2022

ผู้เรียนเองยังมีความรู้ ความถนัดในเรื่องของการอบรมครั้งนี้น้อย แต่ก็มีพลังที่จะศึกษาค้นคว้าต่อยอดให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากวิทยากรให้ความรู้ที่สื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานน่าติดตามของผู้เรียน

วาสนา
วาสนา
Written by: 19.02.2022

ได้รัยความรูุ้ในการทำฉากgreen screenเิ่มมากขึ้นรู้การหาประสบการณ์​ได้หลากหลาย​วิธีการรใช้ห้องแต่งความรักและเทคนิคต่างๆางเข้าด้วยให้ผู้เรียนได้สนุกสนาน

วรรณ​า​
วรรณ​า​
Written by: 19.02.2022

เข้าใจในการทำคลิปสอนเด็กๆได้ดีขึ้น

นางนงนุช
นางนงนุช
Written by: 19.02.2022

การทำเกมต่างๆ

Suneerat
Suneerat
Written by: 19.02.2022

สุธาสินี
สุธาสินี
Written by: 19.02.2022

การแทรกวีดีโอ ขณะใช้งาน ZOOM การใช้ Green Screen

b.b
b.b
Written by: 19.02.2022

ดีมากๆ

นางจุฑามาศ
นางจุฑามาศ
Written by: 19.02.2022

ดีมาก