Starfish Academy
Starfish Academy

"Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Google Chrome" ผ่านไปแล้ว

February 12th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy

"Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Google Chrome" ส่วนเสริมที่ทำให้ Google Chrome ใช้งานทางการศึกษาได้มากกว่าที่คุณเคยรู้ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 12.02.2022

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 12.02.2022

ดีมากๆค่ะ

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 12.02.2022

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 12.02.2022

Jedsadintorn
Jedsadintorn
Written by: 12.02.2022

Puthita
Puthita
Written by: 12.02.2022

Chamaporn
Chamaporn
Written by: 12.02.2022

สุทัพย์
สุทัพย์
Written by: 12.02.2022

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 12.02.2022

มีความรู้ในการใช้งานChome ช่วยในการทำงานต่างๆ

ศิรินภา
ศิรินภา
Written by: 12.02.2022

นำไปใช้ประกอบการสอนค่ะ

Krukee
Krukee
Written by: 12.02.2022

ได้ความรู้เกี่ยวกับส่วนขยายของเครื่องมือใน Google Chrome ต่างๆ ได้เทคนิคการสอนใหม่ไปปรับใช้กับผู้เรียน

พัชรินทร์
พัชรินทร์
Written by: 12.02.2022

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 12.02.2022

ไม่มี

Yo
Yo
Written by: 12.02.2022

นางสุพัตรา
นางสุพัตรา
Written by: 12.02.2022

นำไปใช้ในการพัฒนางานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 12.02.2022

จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการเรียนการสอนคะ

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 12.02.2022

ได้เทคนิคใหม่ ๆ ในการใข้บราวเซอร์ chorme ค่ะ

นายมูฮัมหมัด
นายมูฮัมหมัด
Written by: 12.02.2022

นางดรุณี
นางดรุณี
Written by: 12.02.2022

สอนได้ละเอียดมาก ขอบคุณค่ะ

ธนพร
ธนพร
Written by: 12.02.2022