Starfish Academy
Starfish Academy

เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบกระดานอัจฉริยะออนไลน์ ด้วย Padlet ผ่านไปแล้ว

January 15th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy

เครื่องมือช่วยระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในรูปแบบกระดานอัจฉริยะออนไลน์ ด้วย Padlet เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Usanee
Usanee
Written by: 15.01.2022

นุชรี
นุชรี
Written by: 15.01.2022

Pompatcharee
Pompatcharee
Written by: 15.01.2022

นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ
Written by: 15.01.2022

Balkis
Balkis
Written by: 15.01.2022

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 15.01.2022

กัลยนัทธ์
กัลยนัทธ์
Written by: 15.01.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 15.01.2022

นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 15.01.2022

ได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะ

นางสาวปัทมวรรณ
นางสาวปัทมวรรณ
Written by: 15.01.2022

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี
Written by: 15.01.2022

ปรียารัตน์
ปรียารัตน์
Written by: 15.01.2022

นางสุกัญญา
นางสุกัญญา
Written by: 15.01.2022

Nathamon
Nathamon
Written by: 15.01.2022

Good

เสาวณี
เสาวณี
Written by: 15.01.2022

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น

อศิราภรณ์
อศิราภรณ์
Written by: 15.01.2022

นางวรลักษณ์
นางวรลักษณ์
Written by: 15.01.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 15.01.2022

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 15.01.2022

นางสาวพรพิมล
นางสาวพรพิมล
Written by: 15.01.2022

ได้รับความรู้จากการทำกิจกรรมนี้มากค่ะ วิทยากรน่ารักให้คำปรึกษาดีมาก