Starfish Academy
Starfish Academy

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน ผ่านไปแล้ว

July 4th, 2020
13:30 - 14:30
https://web.facebook.com/groups/starfish.eef/

PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 10 หัวข้อ “แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน” ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:30 - 14:30 น. ผ่านการถอดประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาของโค้ชจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ใน 9 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการทำ PLC ในเดือนกรกฏาคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ธิติ ธีระเธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู อาจารย์ธนิต มินวงษ์ ปรึกษาโครงการสตาร์ฟิชแมคเกอร์ และ Trainer Coach จากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

Share: