Are you happy? Happy!

Are you happy? Happy!

ผ่านไปแล้ว
October 30th, 2021
13:30 - 15:30
Starfish Academy
พาวัยรุ่นมาเรียนรู้จักความสุข ผ่าน3 กิจกรรม
1.วัดระดับความสุขด้วยเสียง (พาทุกคนมาสำรวจความสุขด้วยเสียง)
2. เคล็ด(ไม่)ลับ ในการเพิ่มความสุขตามหลัก PERMA (take note + play game เล็กๆ กับเรื่องราวของความสุข
3. Lucky Jar (กิจกรรมที่จะพาทุกคนมาหยอดกระปุกความคิดแห่งความโชคดี). มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะ ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 13.30-15.30 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share: