Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19)

Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19)

ผ่านไปแล้ว
October 16th, 2021
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Workshop ที่จะชวนท่านมาเรียนรู้และทำความรู้จักกับกล่องเรียนรู้ นวัตกรรมการสอนแบบ on hand เพื่อสร้าง Active Learner และพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและศักยภาพส่วนบุคคล เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้สนใจได้จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และฝึกทักษะที่สำคัญให้ลูกกันค่ะ มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20:00-21:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share: