หลักสูตร Teaching From Home

หลักสูตร Teaching From Home

ผ่านไปแล้ว
May 9th, 2020 - June 30th, 2020
00:00 - 00:00
FB Group
Starfish Academy ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าวิกฤตโควิด-19 ในหลักสูตร Teaching from Home (15 ชม.) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (รับ Class Code ได้ในกิจกรรมวันที่ 9 และ 16 พฤษภาคม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมและเลือกใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Remote Learning) สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้อย่างเหมาะสม
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|