เทคนิคการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียน

เทคนิคการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
June 15th, 2024
13:00 - 15:00
Starfish Academy

พบกับ Workshop หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียน


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ:

เข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญของการสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนแบบไร้รอยต่อ 

เรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่าน Makerspace โดยใช้กระบวนการ STEAM Process 

ฝึกฝนการประเมินผลผู้เรียนอย่างมืออาชีพ ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย 

นำเครื่องมือ Starfish Class ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินและพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|