เทคนิคการสอนด้วย วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT และเทคนิค O.R.E.O.

เทคนิคการสอนด้วย วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT และเทคนิค O.R.E.O.

ผ่านไปแล้ว
June 1st, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการจัดกระทำข้อมูลที่มุ่งเน้นการลงมือทดลองปฏิบัติและสังเกตอย่างไตร่ตรอง ซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวที่ชวนติดตามเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน วิธีการนี้ช่วยให้การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูดและการเขียนเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและสามารถขยายกรอบความคิดได้อย่างกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัดของความกลัวในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูพัฒนาขึ้นเพื่อร่วมลงมือทำและเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองหน่วยนี้ ไม่เพียงทำให้ครูมีความสุขในการสอนและนักเรียนมีความสุขในการเรียน แต่ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนกลับเกินความคาดหมาย เป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพและคุณค่าของวิธีการสอนที่สร้างสรรค์และน่าตื่นเต้นนี้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 01.06.2024

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 01.06.2024

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 01.06.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 01.06.2024

ปุณ
ปุณ
Written by: 01.06.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 01.06.2024

Siriporn
Siriporn
Written by: 01.06.2024

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนว Active Learning แบบสร้างสรรค์มากมายค่ะ

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 01.06.2024

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 01.06.2024

Cheewin
Cheewin
Written by: 01.06.2024

Cheer U
Cheer U
Written by: 01.06.2024

สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนได้

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 01.06.2024

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 01.06.2024

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 01.06.2024

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 01.06.2024

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 01.06.2024

WNP
WNP
Written by: 01.06.2024

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 01.06.2024

เป็นเทคนิคการสอนที่ดี

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 01.06.2024

weerapan
weerapan
Written by: 01.06.2024