ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน

ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
May 25th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

“ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน” จะกล่าวถึง สิ่งที่ได้จากประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการพัฒนาเทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในประเด็นท้าทาย ที่เริ่มจากสภาพปัญหาในชั้นเรียน สู่การสืบค้นข้อมูลเพื่อหาวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา นำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับบริบทชั้นเรียน และดำเนินการแก้ปัญหาว้ยวิธีการและนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้บริบทชั้นเรียน สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่วิธีการหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชั้นเรียน แต่ยังรวมไปถึงการได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างทั่วถึงและตรงกับปัญหาที่แท้จริง ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง อีกผลพลอยได้ที่ตามมาคือ วิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือวิจัยในชั้นเรียนและการได้ใช้ความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนในรูปแบบของ PLC เพื่อส่งต่อวิธีการ กระบวนการและนวัตกรรมที่ครูใช้ได้ผลให้ชั้นเรียนอื่นลองนำไปปรับใช้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จาก PA คือรอยยิ้มจากความภูมิใจของนักเรียน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 25.05.2024

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 25.05.2024

รำไพ
รำไพ
Written by: 25.05.2024

ขอบคุณความรู้ที่ดีมาก

เกศรินทร์
เกศรินทร์
Written by: 25.05.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 25.05.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 25.05.2024

มุกรินทร์
มุกรินทร์
Written by: 25.05.2024

ทำให้มีแรงใจในการทำวิทยฐานะต่อไปค่ะ

นางธันยาภรณ์
นางธันยาภรณ์
Written by: 25.05.2024

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 25.05.2024

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 25.05.2024

การจัดการเรียนรู้และการทำวิทยฐานะ

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 25.05.2024

Arawa
Arawa
Written by: 25.05.2024

ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรมีประโยชน์อย่างมากต่อการเตรียมพร้อมการเขียน PA ในชั้นเรียน ได้ความรู้และเทคนิคการเขียนอย่างเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้กับวิชาที่ถนัดได้จริง

weerapan
weerapan
Written by: 25.05.2024

นายธีระพร
นายธีระพร
Written by: 25.05.2024

-

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 25.05.2024

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 25.05.2024

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 25.05.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 25.05.2024

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 25.05.2024

นางสาวพนาวรรณ
นางสาวพนาวรรณ
Written by: 25.05.2024