ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน

ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
May 25th, 2019
10:00 - 12:00
Starfish Academy

“ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน” จะกล่าวถึง สิ่งที่ได้จากประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการพัฒนาเทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในประเด็นท้าทาย ที่เริ่มจากสภาพปัญหาในชั้นเรียน สู่การสืบค้นข้อมูลเพื่อหาวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา นำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับบริบทชั้นเรียน และดำเนินการแก้ปัญหาว้ยวิธีการและนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้บริบทชั้นเรียน สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่วิธีการหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชั้นเรียน แต่ยังรวมไปถึงการได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างทั่วถึงและตรงกับปัญหาที่แท้จริง ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง อีกผลพลอยได้ที่ตามมาคือ วิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือวิจัยในชั้นเรียนและการได้ใช้ความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนในรูปแบบของ PLC เพื่อส่งต่อวิธีการ กระบวนการและนวัตกรรมที่ครูใช้ได้ผลให้ชั้นเรียนอื่นลองนำไปปรับใช้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จาก PA คือรอยยิ้มจากความภูมิใจของนักเรียน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|