" Up Skill ครูยุคใหม่ สู่การเป็น Facilitator เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน "

" Up Skill ครูยุคใหม่ สู่การเป็น Facilitator เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน "

จะจัดเร็วๆนี้
May 25th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

ครูยุคใหม่ ไม่ใช่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก สามารถสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมให้กับผู้เรียน สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความสุขและสนุกกับการเรียน ดังคำกล่าวที่ว่า “It’s not what you teach, It’s the way you teach”

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ยังมีที่นั่งว่าง80

ใช้บัญชีของ Starfish Labz เพื่อลงทะเบียนเข้า Workshop

หรือ
ต้องใช้ 20 เหรียญ