8 ตัวชี้วัด วPA สู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

8 ตัวชี้วัด วPA สู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ผ่านไปแล้ว
May 11th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด ตาม วPA เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการสอนวิชาภาษาไทย เสริมสร้างทักษะการสอนและเทคนิคที่เน้นการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ และ Active Learning ทั้งนี้ยังช่วยในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้านต่าง ๆ ในวิชาภาษาไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ให้บรรลุผลตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัวชี้วัดได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 11.05.2024

San Junior
San Junior
Written by: 11.05.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 11.05.2024

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 11.05.2024

การทำวิทยฐานะและการจัดการเรียนการสอน

weerapan
weerapan
Written by: 11.05.2024

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 11.05.2024

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 11.05.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 11.05.2024

นางกชกร
นางกชกร
Written by: 11.05.2024

ได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

พจณีย์
พจณีย์
Written by: 11.05.2024

กานต์กมล
กานต์กมล
Written by: 11.05.2024

การประเมินpa ภาษาไทยสำหรับครู

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 11.05.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 11.05.2024

อรุณศรี
อรุณศรี
Written by: 11.05.2024

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 11.05.2024

Titaporn
Titaporn
Written by: 11.05.2024

Sumit
Sumit
Written by: 11.05.2024

ครวมรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 11.05.2024

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 11.05.2024

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 11.05.2024

ดีมาก