PLC Happy Hour Live ในหัวข้อ “เรียนรู้สู่ความยั่งยืน”

PLC Happy Hour Live ในหัวข้อ “เรียนรู้สู่ความยั่งยืน”

ผ่านไปแล้ว
April 29th, 2021
15:00 - 16:00
StarfishAcademy
📌ขอเชิญคุณครูมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “เรียนรู้สู่ความยั่งยืน”
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น.
ซึ่งจะได้พบกับตัวแทนคุณครูและผู้ปกครองที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความยั่งยืน
#โรงเรียนพัฒนาตนเอง #การเรียนรู้ #PLC
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|