Best Practice ทำอย่างไรให้เขียนเป็น เห็นผลงาน

Best Practice ทำอย่างไรให้เขียนเป็น เห็นผลงาน

ผ่านไปแล้ว
April 25th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

Best Practice คือ กระบวนการหรือวิธีการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ที่สุดในการดำเนินงานหรือปฏิบัติทางด้านใดๆ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานนั้น ๆ โดยมักจะได้รับการพัฒนาและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ

Best Practice มักจะเป็นผลมาจากการศึกษาและการวิจัยที่ระบุว่าวิธีการใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่กำหนดมา โดยมักจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือข้อบังคับที่กำหนดโดยองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง การใช้ Best Practice ช่วยให้องค์กรหรือบุคคลสามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรหรือบุคคลสามารถประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นด้วย

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

The Sun
The Sun
Written by: 25.04.2024

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 25.04.2024

การตั้งใจพัฒนาผู้เรียนทำให้เกิด Best Practice

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 25.04.2024

Roiphim K.
Roiphim K.
Written by: 25.04.2024

ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร และได้มุมมองในการทำผลงาน

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 25.04.2024

นำไปใช้ได้

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 25.04.2024

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 25.04.2024

Teacher Aris
Teacher Aris
Written by: 25.04.2024

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 25.04.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ภาวดี
ภาวดี
Written by: 25.04.2024

Yo
Yo
Written by: 25.04.2024

นางสาวขวัญใจ
นางสาวขวัญใจ
Written by: 25.04.2024

สุพัตรา
สุพัตรา
Written by: 25.04.2024

การรับความรู้และแนวทางที่มีประโยชน์มากมายค่ะ

นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์ชนก
Written by: 25.04.2024

แนวคิดและแนวทางในการทำBest Practice

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 25.04.2024

นางสาวสุธิดา
นางสาวสุธิดา
Written by: 25.04.2024

ได้ความรู้ดีมากค่ะ

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 25.04.2024

San Junior
San Junior
Written by: 25.04.2024

นางสาวทิพนันท์
นางสาวทิพนันท์
Written by: 25.04.2024

ดีค่ะ

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 25.04.2024