การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา

การพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา

ผ่านไปแล้ว
March 28th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

มนุษย์มีธรรมชาติของความเป็นผู้มีเหตุผลและการใช้อารมณ์ การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ผ่านจิตศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียน ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะพิเศษ การพัฒนาปัญญาภายใน หรือความฉลาดด้านใน รวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ และความฉลาดทางด้านอารมณ์ ซึ่งได้แก่ การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) และผู้อื่น การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่น และสิ่งต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย ยอมรับในความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าต้องหยุด หรือไปต่อกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ มีความคิดสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ ผ่านแนวคิดการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มและการสร้างทัศนคติและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 28.03.2024

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 28.03.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 28.03.2024

ชินาภา
ชินาภา
Written by: 28.03.2024

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 28.03.2024

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 28.03.2024

เมธีรา
เมธีรา
Written by: 28.03.2024

ได้ความรู้และแนวคิดในการใช้จัดการเรียนรู้และเข้าใจผู้เรียน

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 28.03.2024

ประพิณ
ประพิณ
Written by: 28.03.2024

แนวทางในการดูแลและพัฒนานักเรียนรวมถึงตัวครูเองด้วยจิตศึกษา

สุพินณา
สุพินณา
Written by: 28.03.2024

แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตของนักเรียนด้วยจิตศึกษา

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 28.03.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 28.03.2024

สุรพันธ์
สุรพันธ์
Written by: 28.03.2024

โคมเพชร
โคมเพชร
Written by: 28.03.2024

กานต์กมล
กานต์กมล
Written by: 28.03.2024

การเสริมสร้างสุขภาพจิตทางบวกให้กับนักเรียน

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 28.03.2024

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 28.03.2024

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 28.03.2024

มงคลชัย
มงคลชัย
Written by: 28.03.2024

แนวทางการพัฒนานักเรียน

มยุรี
มยุรี
Written by: 28.03.2024