ห้องเรียน Online/Onsite ด้วย ClassPoint

ห้องเรียน Online/Onsite ด้วย ClassPoint

ผ่านไปแล้ว
March 30th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

แนวทางการสร้างสื่อการสอนและการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจากการใช้ ClassPoint

- รู้จักกับ ClassPoint

- Interactive quiz

- AI quiz generator

- Gamified learning 

- การเครื่องมือไปใช้ในห้องเรียน Online และ Onsite

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 30.03.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 30.03.2024

ยุรนันท์
ยุรนันท์
Written by: 30.03.2024

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 30.03.2024

Classpoint

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 30.03.2024

ชเนตตรี
ชเนตตรี
Written by: 30.03.2024

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 30.03.2024

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

weerapan
weerapan
Written by: 30.03.2024

วิไล
วิไล
Written by: 30.03.2024

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 30.03.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 30.03.2024

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 30.03.2024

Prapaporn
Prapaporn
Written by: 30.03.2024

Supaporn
Supaporn
Written by: 30.03.2024

ดีค่ะ

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 30.03.2024

นายเมธวัจน์
นายเมธวัจน์
Written by: 30.03.2024

วิบูลย์
วิบูลย์
Written by: 30.03.2024

ทราบประโยชน์ของ classpoint

vonmamm
vonmamm
Written by: 30.03.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 30.03.2024

นางสาวฉัตรติยา
นางสาวฉัตรติยา
Written by: 30.03.2024