วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุข ด้วย Multiple intelligence

วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุข ด้วย Multiple intelligence

ผ่านไปแล้ว
March 9th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

นักเรียนของเรามีธรรมชาติที่หลากหลาย จึงต้องการสนับสนุนในมุมที่แตกต่างกัน หากผู้สอนเข้าใจหลักการความฉลาดทั้ง 9 ด้าน(Multiple Intelligences) จะช่วยให้เข้าถึงใจนักเรียนได้มากขึ้น และ ส่งเสริมให้เด็กค้นพบความสุขในตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 09.03.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 09.03.2024

นางสาวชุดากาญจน์
นางสาวชุดากาญจน์
Written by: 09.03.2024

Satdha Hanwongrith
Satdha Hanwongrith
Written by: 09.03.2024

ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา และการนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเองครับ

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 09.03.2024

Supaporn
Supaporn
Written by: 09.03.2024

ขอบคุณค่ะ

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 09.03.2024

นายปติเวศ
นายปติเวศ
Written by: 09.03.2024

ได้แง่คิดและมุมมองที่ต่างออกไป เพิ่มเติมความรู้เดิม

ดารัตน
ดารัตน
Written by: 09.03.2024

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 09.03.2024

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 09.03.2024

good

weerapan
weerapan
Written by: 09.03.2024

ชนิสรา
ชนิสรา
Written by: 09.03.2024

นายเมธวัจน์
นายเมธวัจน์
Written by: 09.03.2024

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 09.03.2024

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 09.03.2024

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 09.03.2024

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 09.03.2024

ความฉลาดก้าวด้านของผู้เรียนกับการส่งเสริมการเรียนรู้

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 09.03.2024

นางสาวแสงเดือน
นางสาวแสงเดือน
Written by: 09.03.2024

-