ห้องเรียนภาษาอังกฤษไร้ผนัง  (Wall-Free English Class)

ห้องเรียนภาษาอังกฤษไร้ผนัง (Wall-Free English Class)

ผ่านไปแล้ว
March 14th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

"ห้องเรียนภาษาอังกฤษไร้ผนัง" (Wall-Free English Class) คือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ตรง โดยลดกำแพงทางกายภาพที่เป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและมีไดนามิก เช่น การจัดกิจกรรมกลางแจ้งนอกห้องเรียน การสอนภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จริง และการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาที่มีมิติ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และเกิดแรงจูงใจในการเรียน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย อมฤต
นาย อมฤต
Written by: 14.03.2024

การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และการวัดประเมินผล

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 14.03.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นารีรัตน์
นารีรัตน์
Written by: 14.03.2024

วิธีการจัดการเรียนที่หลากหลาย

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 14.03.2024

เกวรินทร์
เกวรินทร์
Written by: 14.03.2024

การนำนักเรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน

Teacher Aris
Teacher Aris
Written by: 14.03.2024

ได้ไอเดียในการจัดการเรียนกาาสอน มาปรับใช้ในชั้นเรียนค่ะ

วรรณกาญจน์
วรรณกาญจน์
Written by: 14.03.2024

ภิญญาพัชญ์
ภิญญาพัชญ์
Written by: 14.03.2024

ความรู้และกระบวนการที่หลากหลาย. นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง. สามารถแก้ปัญกาได้ดี. ผู้เรียนเกิดความสุข. ตื่นเต้นแบการเรียนรู้นอกห้องเรียน. เคยอยู่แต่ในกำแพงสี่เหลี่ยม. จะนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอน

นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุดารัตน์
Written by: 14.03.2024

ได้เรียนรู้การสอนแบบใหม่

Aor
Aor
Written by: 14.03.2024

ได้รู้ว่าการเรียนการสอนแบบไร้ผนังเป็นการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ

ครูนา
ครูนา
Written by: 14.03.2024

ธมลพรรณ
ธมลพรรณ
Written by: 14.03.2024

นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนค่ะ

Worapon
Worapon
Written by: 14.03.2024

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 14.03.2024

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 14.03.2024

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 14.03.2024

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 14.03.2024

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 14.03.2024

Kesinee
Kesinee
Written by: 15.03.2024

weerapan
weerapan
Written by: 15.03.2024