บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

ผ่านไปแล้ว
February 24th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ปัจจุบันสื่อ ICT และดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ทำให้การศึกษาของไทยรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วตามความทันสมัยของเทคโนโลยีฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์แบบ ความแตกต่างระหว่างช่วงวัยอาจเป็นข้อจำกัดเพียงน้อยนิดที่จะทำให้ปฏิเสธการเข้าถึงและยอมรับที่จะนำเอาสื่อ ICT มาใช้ การให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก ให้ครูสามารถนำสื่อ ICT มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 24.02.2024

San Junior
San Junior
Written by: 24.02.2024

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 24.02.2024

ดี

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 24.02.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 24.02.2024

ธีระธาดา
ธีระธาดา
Written by: 24.02.2024

การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 24.02.2024

รำไพ
รำไพ
Written by: 24.02.2024

ได้ความรู้ที่ดีมาก ได้เทคนิคการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผอ.จักรกริช
ผอ.จักรกริช
Written by: 24.02.2024

นำไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้

นางรัตนาพร
นางรัตนาพร
Written by: 24.02.2024

Appต่างๆมีประโยชน์ต่อการศึกษามากมาย

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 24.02.2024

พิมพ์ณดา
พิมพ์ณดา
Written by: 24.02.2024

นายเมธวัจน์
นายเมธวัจน์
Written by: 24.02.2024

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 24.02.2024

พิไลพร
พิไลพร
Written by: 24.02.2024

สุระศักดิ์
สุระศักดิ์
Written by: 24.02.2024

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 24.02.2024

พงศ์พันธ์
พงศ์พันธ์
Written by: 24.02.2024

weerapan
weerapan
Written by: 24.02.2024

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 24.02.2024