ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active

ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active

ผ่านไปแล้ว
February 22nd, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active เป็นแนวทางการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาท "ครู" จากผู้บรรยายสู่นักออกแบบกิจกรรม ผู้กระตุ้นความคิด และผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ "นักเรียน" ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ โดยการนำเกมคณิตศาสตร์ เทคโนโนโลยี และการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน มีชีวิตชีวา และมีประสิทธิภาพ ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active จึงเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 22.02.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 22.02.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 22.02.2024

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 22.02.2024

แนวคิดที่ดี

นางสาวภิญญ​ดา
นางสาวภิญญ​ดา
Written by: 22.02.2024

PATRASUDA
PATRASUDA
Written by: 22.02.2024

การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ธนศิตา
ธนศิตา
Written by: 22.02.2024

กิตติมา
กิตติมา
Written by: 22.02.2024

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 22.02.2024

นายศุภชัย
นายศุภชัย
Written by: 22.02.2024

Nathachanon
Nathachanon
Written by: 22.02.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 22.02.2024

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 22.02.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 22.02.2024

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 22.02.2024

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 22.02.2024

นางสาวผ่องนภา
นางสาวผ่องนภา
Written by: 22.02.2024

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 22.02.2024

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 22.02.2024

มงคลชัย
มงคลชัย
Written by: 22.02.2024

ได้รับประสบการณ์การจัดกิจกรรมแบบ active learning