การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

ผ่านไปแล้ว
February 17th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Game Base Learning เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีผู้สอนนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งกระบวนการ Game Base Learning เป็นหนึ่งในการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม ซึ่งGame Base Learning เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่กำหนดไว้ในเกม เป็นสื่อที่ออกแบบมาเน้นให้ผู้เรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนรู้และได้ลองฝึก แก้ปัญหาจริงตามสถานการณ์ที่กำหนดไว้ในเกมไปด้วย

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

สุเมธ
สุเมธ
Written by: 17.02.2024

ได้แนวทางนำไปใช้ในห้องเรียนให้สนุกมากยิ่งขึ้น

San Junior
San Junior
Written by: 17.02.2024

นางสาวอุมารัตน์
นางสาวอุมารัตน์
Written by: 17.02.2024

ใช้เกมประกอบการสอน

นายอนนท์
นายอนนท์
Written by: 17.02.2024

การนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 17.02.2024

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 17.02.2024

ได้แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ณัฎฐชนม์
ณัฎฐชนม์
Written by: 17.02.2024

ได้ไอเดียเกี่ยวกับการใช้เกมเป็นฐานเพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้

ตาล
ตาล
Written by: 17.02.2024

อุมาพร
อุมาพร
Written by: 17.02.2024

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 17.02.2024

ได้ตัวอย่างการเล่นเกมไปประยุกต์ใช้การรายวิชาของตนเอง ได้ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยรู้

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 17.02.2024

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 17.02.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 17.02.2024

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 17.02.2024

weerapan
weerapan
Written by: 17.02.2024

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 17.02.2024

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน

นายสมเกียรติ
นายสมเกียรติ
Written by: 17.02.2024

ได้รับความรู้ในการใช้เทคนิคการใช้เกมในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 17.02.2024

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 17.02.2024

โสมฤทัย
โสมฤทัย
Written by: 17.02.2024

ได้รับความรู้มาก