กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผ่านไปแล้ว
February 10th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การเรียนรู้เพื่อเสริมพลังผู้เรียนให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมีการกระทำที่มีความรับผิดชอบต่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการศึกษาแบบองค์รวม และเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะพูดถึงประเด็นด้านเนื้อหาและผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดคือ การเปลี่ยนแปลงสังคม

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 10.02.2024

รำไพ
รำไพ
Written by: 10.02.2024

ได้ความรู้ทีาดีมาก นำมาพัฒนาตนเอง

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 10.02.2024

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 10.02.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 10.02.2024

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 10.02.2024

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 10.02.2024

ดี

สาวบน
สาวบน
Written by: 10.02.2024

เข้าใจเป้าหมายของ SDGs และเห็นตัวอย่างการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

ชวนชม
ชวนชม
Written by: 10.02.2024

ขอบคุณค่ะ

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 10.02.2024

นาง ฐิตินันท์
นาง ฐิตินันท์
Written by: 10.02.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 10.02.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 10.02.2024

weerapan
weerapan
Written by: 10.02.2024

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 10.02.2024

ความรู้จากวิทยากร

นายสมควร
นายสมควร
Written by: 10.02.2024

นางสาวกมลชนก
นางสาวกมลชนก
Written by: 10.02.2024

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 10.02.2024

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 10.02.2024

นายเมธวัจน์
นายเมธวัจน์
Written by: 10.02.2024