ก้าวแรกสู่การเป็นครูครีเอเตอร์

ก้าวแรกสู่การเป็นครูครีเอเตอร์

ผ่านไปแล้ว
February 8th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

ในโลกยุคปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ (Social medias) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ด้วยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนทำให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ผู้คนใช้กันอย่างแพร่หลาย “ครู” ในฐานะที่ต้องสั่งสอน อบรมศิษย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ การมีตัวตน การเป็นที่ยอมรับ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ดีและมีประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมโลก ถือเป็นทักษะที่ครูต้องมี “ครูครีเอเตอร์” หรือ ครูผู้สร้าง ถือเป็นคำที่สะท้อนถึงการปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน มากไปกว่านั้น การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ จะเป็นคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นผู้เรียนและผู้คนรอบข้างได้ลองทำในสิ่งใหม่ ๆ ด้วย

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 08.02.2024

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 08.02.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 08.02.2024

Nathachanon
Nathachanon
Written by: 08.02.2024

Sathaphorn
Sathaphorn
Written by: 08.02.2024

นายเมธวัจน์
นายเมธวัจน์
Written by: 08.02.2024

นายศุภชัย
นายศุภชัย
Written by: 08.02.2024

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 08.02.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 08.02.2024

weerapan
weerapan
Written by: 08.02.2024

นางประภัสสร
นางประภัสสร
Written by: 08.02.2024

มากที่สุด

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 08.02.2024

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 08.02.2024

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ธัญกร
ธัญกร
Written by: 08.02.2024

การใช้ canva สร้างสื่อ

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 08.02.2024

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 08.02.2024

นางศุภกานต์
นางศุภกานต์
Written by: 08.02.2024

รมิดา
รมิดา
Written by: 08.02.2024

HoopHup
HoopHup
Written by: 08.02.2024

ดีมาก

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 08.02.2024