ออกแบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ออกแบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ผ่านไปแล้ว
February 3rd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

โลกศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีรวมถึงการเป็นโลกดิจิทัลที่ข้อมูลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วในทุกมิติ การจัดการศึกษามีบทบาทหน้าที่หลักในการเตรียมคนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เท่าทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่เป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิต สามารถนำทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพซึ่งจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนของ 3 สถาบันหลัก คือ บ้าน วัด และโรงเรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนและชุมชนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในฐานะผู้สอนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการศึกษาของผู้เรียนจึงต้องหมั่นศึกษา แก้ไข ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ออกแบบนวัตกรรมการศึกษาที่ก้าวทันกับสมัยและช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อปรับเปลี่ยน เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 สอดรับกับความจำเป็นความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 03.02.2024

พงษ์ลดา
พงษ์ลดา
Written by: 03.02.2024

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 03.02.2024

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 03.02.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 03.02.2024

ดีค่ะ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 03.02.2024

ณัฎฐชนม์
ณัฎฐชนม์
Written by: 03.02.2024

ดีมากครับ

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 03.02.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 03.02.2024

นางสิริลักษณ์
นางสิริลักษณ์
Written by: 03.02.2024

นางสาวราตรี
นางสาวราตรี
Written by: 03.02.2024

ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย

สุภาพร
สุภาพร
Written by: 03.02.2024

บัส
บัส
Written by: 03.02.2024

ได้รับความรู้มากๆ

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 03.02.2024

กระบวนการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 03.02.2024

โสมฤทัย
โสมฤทัย
Written by: 03.02.2024

มีแนวทางและแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียน และต่อยอดไปใช้ในการพัฒนาวิทยฐานะ

นายฤทธิ์ชัย
นายฤทธิ์ชัย
Written by: 03.02.2024

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 03.02.2024

นางสาวนพวรรณ
นางสาวนพวรรณ
Written by: 03.02.2024

แนวทางการทำวิจัย

Nana
Nana
Written by: 03.02.2024