เทคนิคการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์

เทคนิคการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์

ผ่านไปแล้ว
January 25th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

คุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์นี้เป็นการผนวกแนวคิดด้านกระบวนการและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยเน้นความสำคัญของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มนุษย์ใช้ในการสร้างความรู้ทางคณิดศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในบริบทต่างๆ โดยประกอบด้วย การแก้ปัญหา (Problem solving) การให้เหตุผลและการพิสูจน์ (Reasoning and proof) การสื่อสาร (Communication) การเชื่อมโยง (Connection) การสื่อความหมาย (Representation) ซึ่งได้จัดให้กระบวนการคณิดศาสตร์อยู่ในสาระด้านทักษะและกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 25.01.2024

นกฮูก
นกฮูก
Written by: 25.01.2024

นางสาวอลิสา
นางสาวอลิสา
Written by: 25.01.2024

นางสาวนาฏอนงค์
นางสาวนาฏอนงค์
Written by: 25.01.2024

ประดับพร
ประดับพร
Written by: 25.01.2024

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 25.01.2024

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 25.01.2024

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 25.01.2024

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉพาะทางคณิตศาสตร์

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 25.01.2024

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

นางจุฑามาส
นางจุฑามาส
Written by: 25.01.2024

เห็นตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

EstroY
EstroY
Written by: 25.01.2024

-

ตาล
ตาล
Written by: 25.01.2024

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 25.01.2024

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 25.01.2024

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 25.01.2024

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 25.01.2024

นางนันทนา
นางนันทนา
Written by: 25.01.2024

ได้รูปแบบวิธีการ ข้อคิด ทักษะต่างๆที่จะนำไปประยุกต์ใช้

HoopHup
HoopHup
Written by: 25.01.2024

ความรู้มากมาย

รมิดา
รมิดา
Written by: 25.01.2024

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 25.01.2024