English is fun สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

English is fun สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ผ่านไปแล้ว
January 27th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากสำหรับนักเรียนหลายๆคนจะทำอย่างไรดีให้นักเรียนหันมาชอบและทำให้วิชาภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่ออีกต่อไปสื่อการสอนถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ อีกทั้งผู้เรียนได้หยิบ จับ สัมผัสสื่อการสอนผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเมื่อห้องเรียนมีสื่อการสอนผู้เรียนก็จะได้เรียนปนเล่นทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสนุกและได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ชบากร
ชบากร
Written by: 27.01.2024

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 27.01.2024

นางสาวปารย์สุภัชชา
นางสาวปารย์สุภัชชา
Written by: 27.01.2024

เทคนิคในการสอนต่างๆ

นายเมธวัจน์
นายเมธวัจน์
Written by: 27.01.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 27.01.2024

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 27.01.2024

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 27.01.2024

ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมมีประสบการณ์เพิ่มจากการอบรมเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 27.01.2024

weerapan
weerapan
Written by: 27.01.2024

Fai
Fai
Written by: 27.01.2024

นางนันทนา
นางนันทนา
Written by: 27.01.2024

ได้รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อต่างๆมาช่วย

นายอุทัย
นายอุทัย
Written by: 27.01.2024

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 27.01.2024

สื่อการสอน

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 27.01.2024

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 27.01.2024

นางสาวไลลาห์
นางสาวไลลาห์
Written by: 27.01.2024

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Written by: 27.01.2024

ได้เรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น

นางสาวศนิชา
นางสาวศนิชา
Written by: 27.01.2024

Supitcha
Supitcha
Written by: 27.01.2024

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 27.01.2024