การสอนอ่านเบื้องต้น สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน

การสอนอ่านเบื้องต้น สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน

ผ่านไปแล้ว
January 13th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

อ่านออก คือความสามารถทางการอ่านอันดับแรกของบุคคลในอันที่จะนำไปสู่คุณภาพทางการอ่านอื่น ๆ ตามมาและสู่การยกระดับคุณภาพอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรอบรั้วของการศึกษาหรือในรอบรั้วของคุณภาพชีวิต จากความชื่นชอบและความภาคภูมิใจส่วนตัว สู่ความสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง สู่การพัฒนางานด้านการอ่านภายใต้ประสบการณ์ในบทบาทศึกษานิเทศก์จึงนิยามเป้าหมายของ “เด็กวัยเริ่มเรียน” ไว้ที่ระหว่าง 5 – 7 ขวบ และชวนคิดว่า “การเรียนการสอนอ่านสำหรับเด็กวัยนี้ควรเริ่มต้นอย่างไรดี

ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างของภาษา” 4 โครงสร้าง ที่เป็นโครงสร้างหลักปรากฏเป็นเนื้อหาต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือในรูปแบบของสื่อเทคโนโลยีแนวโน้มความเป็นไปได้ คือ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในหลักทางภาษาแล้ว จะมีความสามารถและทักษะทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาตามสาเหตุทางการเรียนอ่านของนักเรียนวัยเริ่มเรียนแต่ละคนหรือนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านร่วมกับนักเรียนวัยเริ่มเรียนและสามารถพัฒนานวัตกรรมการสอนอ่านได้ด้วยตนเองหรือเลือกสื่อ วัสดุทางการอ่านสำหรับนำมาใช้ให้ตรงตามสาเหตุของปัญหาของนักเรียนได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 13.01.2024

การสอนอ่านเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก

San Junior
San Junior
Written by: 13.01.2024

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 13.01.2024

weerapan
weerapan
Written by: 13.01.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 13.01.2024

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 13.01.2024

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ดวงเพ็ญ
ดวงเพ็ญ
Written by: 13.01.2024

นางสาวปารย์สุภัชชา
นางสาวปารย์สุภัชชา
Written by: 13.01.2024

เทคนิคในการสอนเด็กในการอ่าน

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 13.01.2024

ราชาวดี
ราชาวดี
Written by: 13.01.2024

การสอนอ่านสำหรับเด็กเริ่มอ่าน มีเด็กป.3 หลายคนอ่านไม่ออกเพราะจำรูปตัวอักษรและสระไม่ได้ พอเข้าสู่ประโยคยิ่งทำให้ไม่กล้าอ่าน

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 13.01.2024

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 13.01.2024

การสอนอ่านในระดับชั้นป.1ถึง3

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 13.01.2024

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 13.01.2024

ดีมาก

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 13.01.2024

รำไพ
รำไพ
Written by: 13.01.2024

ได้รับความรู้ที่ดีมากค่ะ

ชญานุช
ชญานุช
Written by: 13.01.2024

ได้รับเทคนิคเพื่อนำไปปรับใช้และทำความเข้าใจในเรื่องการสอนทักษะการอ่านของเด็กได้ชัดเจนมากขึ้น

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 13.01.2024

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 13.01.2024

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 13.01.2024