การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

ผ่านไปแล้ว
January 6th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

จะสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้สมรรถนะเนื้อหารายวิชายังมีความสำคัญ แต่จะต้องมีการปรับการจัดการเรียนรู้เนื้อหา (Knowledge) ใหม่ให้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการคิดขั้นสูงและด้านการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนแนวทางที่จะมาแนะนำคุณครูในวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของคุณครูได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|