สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Dialogue)

สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Dialogue)

ผ่านไปแล้ว
November 25th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การเรียนรู้ที่พาให้ครูเข้าถึงคำตอบที่คาดไม่ถึงซึ่งจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อครูเปิดโอกาสให้เกิดการ “สานเสวนา”ขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งการพูดคุยสานเสวนาเป็นส่วนหนึ่งของ Learning by Doing โดยมี Dialogue เป็นเครื่องมือของครูในการชวนพูดชวนคุย นำความคิดของนักเรียนมาพูดคุยและรับฟังวิธีคิด เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งที่ต้องอาศัยความตั้งใจจริง ความต่อเนื่อง ความอดทน ไม่ใช้การโต้เถียงเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความไม่เข้าใจ และส่งเสริมสร้างความปรารถนาดีต่อกันนำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ปัญหาร่วมกัน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 25.11.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 25.11.2023

นางสาววิยะดา
นางสาววิยะดา
Written by: 25.11.2023

ได้นำความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและนักเรียน

รำไพ
รำไพ
Written by: 25.11.2023

ได้สาระทีดี เพื่อพัฒนาตนเอง

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 25.11.2023

ดีเยี่ยม นำไปใช้ได้

สุมณฑา
สุมณฑา
Written by: 25.11.2023

-

นายอุทัย
นายอุทัย
Written by: 25.11.2023

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 25.11.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 25.11.2023

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 25.11.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 25.11.2023

พัฒนางาน

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 25.11.2023

HoopHup
HoopHup
Written by: 25.11.2023

vonmamm
vonmamm
Written by: 25.11.2023

เฌอมารินทร์
เฌอมารินทร์
Written by: 25.11.2023

weerapan
weerapan
Written by: 25.11.2023

นางสาวพนาวรรณ
นางสาวพนาวรรณ
Written by: 25.11.2023

พัฒนาการเรียนการสอน

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 25.11.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 25.11.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 25.11.2023