เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

ผ่านไปแล้ว
September 23rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

“เสริมแรงทางบวก สร้างวินัยด้วยเสียงเพลง” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์มากยิ่งขึ้น ครูใช้เสียงเพลงแทนการออกคำสั่ง นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยฟังจากเสียงเพลง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้ยินเพลงมาร์ชโรงเรียน นักเรียนจะรีบวิ่งมาเข้าแถวอย่างรวดเร็ว โดยครูไม่ต้องประกาศเรียก เมื่อได้ยินเพลงมาแปรงฟันกันเถอะ นักเรียนจะนำแก้วน้ำ แปรงฟัน มาเข้าแถวเป็นรูปตัว U แล้วนั่งลงแปรงฟันตามที่เพลงบอก นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำ ส่งผลให้มีระเบียบวินัย เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้

ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแยกพฤติกรรมที่เป็น“คุณธรรม” กับ “จริยธรรม” ได้ถูกต้องและได้แนวทาง / วิธีการการสร้างวินัยด้วยเสียงเพลงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเอง

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 23.09.2023

Natthaphat
Natthaphat
Written by: 23.09.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 23.09.2023

ขอบคุณค่ะ

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 23.09.2023

สุภลักษณ์
สุภลักษณ์
Written by: 23.09.2023

weerapan
weerapan
Written by: 23.09.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 23.09.2023

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 23.09.2023

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 23.09.2023

การใช้เพลงในการพัฒนานักเรียน

รำไพ
รำไพ
Written by: 23.09.2023

ขอบคุณความรู้ใหม่ๆ

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 23.09.2023

ได้รู้วิธีการเสริมแรงทางบวกโดยใช้เสียงเพลงค่ะ

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 23.09.2023

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 23.09.2023

แนวทางการสร้างความสุขให้นักเรียน

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 23.09.2023

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 23.09.2023

นำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้คะ

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 23.09.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 23.09.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 23.09.2023

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 23.09.2023

เรือนคำ
เรือนคำ
Written by: 23.09.2023