การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านนวัตกรรม Spa Space (ซะป๊ะ ซะเปด)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านนวัตกรรม Spa Space (ซะป๊ะ ซะเปด)

ผ่านไปแล้ว
September 16th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน นักเรียนไม่สนใจเรียน เบื่อการมาโรงเรียนเบื่อวิชาที่เรียน และครูมีภาระงานนอกเหนืองานสอนมากจนเกินไป เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน หลากหลายปัญหา นานาสิ่งรุมเร้า ในบทบาทความเป็นครูเราจะกอบกู้ และพลิกโอกาสจากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชินนี้ได้อย่างไร “SPA space” จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยโอบอุ้มและเยียวยาภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยนี้และเปลี่ยนชั้นเรียนของ “เรา” ให้กลายเป็น พื้นที่แห่ง “ความสุข” ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม” แรงบันดาลใจ กำลังใจ สู่การพัฒนาแนวคิด นวัตกรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชินโดยใช้ต้นทุนชุมชนเป็นฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 16.09.2023

San Junior
San Junior
Written by: 16.09.2023

นางสาวนาถยา
นางสาวนาถยา
Written by: 16.09.2023

นวัตกรรมการศึกษา

weerapan
weerapan
Written by: 16.09.2023

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 16.09.2023

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 16.09.2023

พิมพ์ณดา
พิมพ์ณดา
Written by: 16.09.2023

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 16.09.2023

ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรและคณะผู้จัดทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 16.09.2023

สีนวล
สีนวล
Written by: 16.09.2023

ได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสุข

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 16.09.2023

เยี่ยมมากค่ะ

นางยุพิน
นางยุพิน
Written by: 16.09.2023

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้ชุมชนมาเป็นส่วนร่วมค่ะ

อังสนา
อังสนา
Written by: 16.09.2023

ความสุข ความสนุกจากวิทยากร และ ได้รับสาระน่ารู้ใหม่ ๆ นำไปปรับแนวคิดการทำงาน

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 16.09.2023

ได้ความรู้

นางสาวเนตรนภา
นางสาวเนตรนภา
Written by: 16.09.2023

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 16.09.2023

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 16.09.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 16.09.2023

บัส
บัส
Written by: 16.09.2023

ไม่มี

Khanittha
Khanittha
Written by: 16.09.2023