เวทีเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน

เวทีเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน

ผ่านไปแล้ว
August 12th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน เป็นการพัฒนาผู้เรียน ที่ต้องพัฒนาควบคู่ในทุกๆ มิติ ทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นผู้นำ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ ซึ่งในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน เป้าหมาย ความสำเร็จ และความเข้มแข็งของสภานักเรียนของแต่ละโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานสภานักเรียน รวมไปถึงการประเมินสภาพการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา การตั้งเป้าหมาย ความสำเร็จ และความเข้มแข็งของสภานักเรียน และได้แนวทางในการดำเนินงานหรือการพัฒนาผู้นำนักเรียน / กิจกรรมสภานักเรียน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Yo
Yo
Written by: 12.08.2023

ปนัดดา
ปนัดดา
Written by: 12.08.2023

การดำเนินงานเกี่ยวกับสภานักเรียน

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 12.08.2023

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 12.08.2023

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 12.08.2023

จะนำไปบริหารงานประธานนักดรียนค่ะ

weerapan
weerapan
Written by: 12.08.2023

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 12.08.2023

แนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 12.08.2023

ดีมากค่ะ

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 12.08.2023

-

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 12.08.2023

ฟังเพลินมากค่ะ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรโดยตรงเลย ขอขอบคุณท่านวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 12.08.2023

นางสาวฉัตรติยา
นางสาวฉัตรติยา
Written by: 12.08.2023

สามารถนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้จริง

รังสิมันต์
รังสิมันต์
Written by: 12.08.2023

กนกพร
กนกพร
Written by: 12.08.2023

jarinya29joy@gmail.com
Written by: 12.08.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 12.08.2023

พัฒนางาน

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 12.08.2023

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 12.08.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 12.08.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 12.08.2023