สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก ได้แก่สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก ได้แก่สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

ผ่านไปแล้ว
August 10th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกกับการนำเสนอ คุณครูคงเคยสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในห้องเรียน บางคนขยัน บางคนขี้เกียจ บางคนยิ้ม บางคนเศร้า บางคนกระฉับกระเฉง บางคนเชื่องช้า บางคนไม่ใส่ใจในการเรียน บางคนสนใจในการเรียน บางคนเงียบ บางคน พูดมาก บางคนอยากแสดงออก บางคนชอบเก็บตัว บางคนชอบก้มหน้า ไม่กล้าสบตา และไม่กล้าแม้แต่จะสงสัย เพื่อหาแนวทางสร้าง “ระบบนิเวศการเรียนรู้ในห้องเรียน” มาลองฟังเสียงของผู้เรียนให้  มากขึ้น และมาฟังเสียงที่ไม่มีเสียง มาร่วมกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน สร้างการเรียนรู้แบบกลุ่ม (เพื่อนช่วยเพื่อน) ใช้แนวคิดจากกลุ่มเป็นปัจจัยในการผลักดัน ผ่านการคิดวิเคราะห์ การพูดคุยและการนำเสนอคำตอบที่หลากหลาย เป็นคำตอบที่ไม่เน้นถูกผิดแต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นการคิดที่หลากหลายโดยมีการใช้เหตุและผล ปรับมุมมองใหม่ คำตอบไม่ใช่ของนักเรียนคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นมติของกลุ่มที่ได้ผ่านการอภิปรายถกเถียง จากความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน ถูกหรือผิดจึงเป็นความรับผิดชอบของกลุ่ม ไม่ใช่ของคนที่มานำเสนอคำตอบ (ภายในกลุ่มจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำเสนอโดยผ่านการตั้งคำถามของครูทีละคำถาม) จึงเป็นห้องเรียน ที่ไม่ทิ้งนักเรียนคนใดไว้ข้างหลัง และเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ “การสร้างผู้เรียนให้เกิด 3 สนุก ได้แก่สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน”

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 10.08.2023

นำไปปรับใช้กับนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะได้กล้าแสดงออกมากขึ้น

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 10.08.2023

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 10.08.2023

ดีมาก

San Junior
San Junior
Written by: 10.08.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 10.08.2023

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 10.08.2023

weerapan
weerapan
Written by: 10.08.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 10.08.2023

นำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน

น.ส นูรไอนี
น.ส นูรไอนี
Written by: 10.08.2023

นางประภัสสร
นางประภัสสร
Written by: 10.08.2023

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 10.08.2023

ได้วิธีการสร้างความมั่นใจให้นักเรียนคิดวิเคราะห์

Tanasorn
Tanasorn
Written by: 10.08.2023

รวมพร
รวมพร
Written by: 10.08.2023

จะนำไปพัฒนาเด็กๆให้เกิดทั้ง3สนุกค่ะ

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 10.08.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 10.08.2023

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 10.08.2023

เข้าใจตัวผู้เรียน วิธีการที่ถูกต้องในการนำไปใช้กับผู้เรียน การสร้างแรงบันดาลใจ

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 10.08.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 10.08.2023

พัฒนางาน

ปนัดดา
ปนัดดา
Written by: 10.08.2023

สามารถนำไปปรับสอนกับนักเรียนที่เงียบ ไม่พูด

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 10.08.2023