การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ผ่านไปแล้ว
August 5th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

หลักสูตรบูรณาการที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดทักษะที่นำไปสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ/คุณค่าของผู้เรียน เมื่อจบรายวิชาที่สอนแล้วผู้เรียนจะมีสมรรถนะและคุณลักษณะอย่างไร จากแผนในการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยโรงเรียนกำหนดหัวเรื่องใหญ่ (Theme) 5 หัวเรื่อง และให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อย่อยด้วยตนเอง จากนั้นครูนำหัวข้อย่อยมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก/โค้ช และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

รำไพ
รำไพ
Written by: 05.08.2023

ได้ความรู้ใหม่ๆ ขอบคุณค่ะ

นุชธิชา
นุชธิชา
Written by: 05.08.2023

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วรินดา
วรินดา
Written by: 05.08.2023

นิภาพร
นิภาพร
Written by: 05.08.2023

ในการจัดทำแผนกับบริบทของชุมชนที่เรามีมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 05.08.2023

จมาพร
จมาพร
Written by: 05.08.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 05.08.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 05.08.2023

วารุณี
วารุณี
Written by: 05.08.2023

การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

San Junior
San Junior
Written by: 05.08.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 05.08.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 05.08.2023

สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ค่ะ

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 05.08.2023

หลักสูตรบูรณาการ

weerapan
weerapan
Written by: 05.08.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 05.08.2023

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 05.08.2023

ได้รับความู้

พระมหาณรงค์ราช
พระมหาณรงค์ราช
Written by: 05.08.2023

มุมมองการจัดการเรียนรู้

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 05.08.2023

สุภัทรา
สุภัทรา
Written by: 05.08.2023

นำไปปรับใช้กับนักเรียน

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 05.08.2023