แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต

ผ่านไปแล้ว
July 29th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การนำแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ หรือขั้นตอนการสอนที่มีอยู่ในวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาสังเคราะห์เพื่อให้เกิดรูปแบบการสอนที่เหมาะสมตามบริบทของผู้เรียน อีกทั้งสื่อหรือนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับการจัดการเรียนรู้และสามารถนำไปแก้ปัญหา พัฒนาหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้....กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนแบบใด หรือใช้สื่อ นวัตกรรมการสอนแบบใด อาจต้องพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ซึ่งกระบวนการวิจัยช่วยตอบโจทย์ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนส่งผลให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับรูปแบบการสอนหรือสื่อ นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถือ เปรียบเสมือนเป้าหมายระหว่างทางและปลายทาง เกิดวิทยาการใหม่ๆ สามารถเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ที่ทำวิจัย หากเผยแพร่เป็นวงกว้างจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่ผู้อื่น สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 29.07.2023

ได้รับความรู้

เจริญ
เจริญ
Written by: 29.07.2023

ได้รู้กระบวนการวิจัย

ยุทธพล
ยุทธพล
Written by: 29.07.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 29.07.2023

รำไพ
รำไพ
Written by: 29.07.2023

ได้ความรู้ที่ดีมีประโยชน์ในการนำปรับมาใช้ขอบคุณค่ะ

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 29.07.2023

กระบวนการวิจัย

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 29.07.2023

นุชธิชา
นุชธิชา
Written by: 29.07.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 29.07.2023

ได้ความรู้แน่น ๆ ตามหัวเรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคตค่ะ พิธีกรดี วิทยากรบรรยายดี สไลด์ก็ดีมาก ๆ ค่ะ

San Junior
San Junior
Written by: 29.07.2023

นางประภัสสร
นางประภัสสร
Written by: 29.07.2023

มากที่สุด

พัณณ์ชิตา
พัณณ์ชิตา
Written by: 29.07.2023

เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 29.07.2023

การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

นางสาวศิริพร
นางสาวศิริพร
Written by: 29.07.2023

Yo
Yo
Written by: 29.07.2023

นายอรรถพล
นายอรรถพล
Written by: 29.07.2023

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 29.07.2023

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 29.07.2023

weerapan
weerapan
Written by: 29.07.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 29.07.2023