ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ผ่านไปแล้ว
June 10th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
การออกแบบสอนคำศัพท์ภาษาจีน 5 ขั้นตอน เพื่อสร้างสมรรถภาพทางสมอง และความคงทนของความจำ การจัดการการสอนรูปประโยคแบบขยายคำและเปลี่ยนคำในประโยค เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้
ขั้นที่1 การออกแบบคำศัพท์เพื่อให้ง่ายต่อการจำ
ขั้นที่2 การสอนคำศัพท์ภาษาจีน 5 ขั้นตอนเพื่อสร้างสมรรถภาพทางสมอง และความคงทนของความจำ
ขั้นที่3 การจัดการการสอนรูปประโยคแบบขยายคำและเปลี่ยนคำในประโยค
ขั้นที่4 การประเมินผลด้วยใบงานผังความคิดแบบก้างปลา
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 10.06.2023

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 10.06.2023

ฐิติลักษณ์
ฐิติลักษณ์
Written by: 10.06.2023

-

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 10.06.2023

วิจิตรา
วิจิตรา
Written by: 10.06.2023

การเรียนการสอนที่จัดระบบเป็น 5 ขั้นตอนเพื่อดึงความสนใจจากผู้เรียนก่อนนำเจ้าสู่บทเรียน

นางสาวกังสดาล
นางสาวกังสดาล
Written by: 10.06.2023

เป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดียิ่งขึ้น

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 10.06.2023

พัฒนาด้านการสอน

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 10.06.2023

ความรู้ใหม่และเทคนิคการสอน

สุภาพร
สุภาพร
Written by: 10.06.2023

การได้เทคนิคสำหรับการนำไปใช้สอน

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 10.06.2023

ได้หลักการนำไปปรับใช้

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 10.06.2023

นายอุทัย
นายอุทัย
Written by: 10.06.2023

รังสิมันต์
รังสิมันต์
Written by: 10.06.2023

ชวภัทร์
ชวภัทร์
Written by: 10.06.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 10.06.2023

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 10.06.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 10.06.2023

กอปร์พลอย
กอปร์พลอย
Written by: 10.06.2023

PatPat
PatPat
Written by: 10.06.2023

weerapan
weerapan
Written by: 10.06.2023